Over Integer

-English below-


Het lichaam bestaat uit heel veel verschillende cellen. Elke cel heeft zijn of haar eigen kwaliteit en functie. Ik geloof dat een persoonlijkheid of een identiteit ook uit heel veel verschillende deeltjes bestaat, en dat deze deeltjes over een eigen kwaliteit of intelligentie beschikken. De concentratie van deze deeltjes maakt een persoon tot wie hij of zij op dat moment is. Ik geloof dat de samenstelling van de deeltjes in de loop van de tijd kan veranderen en dat zij zich kunnen verplaatsen naar een andere plek, buiten een lichaam.

Het woord integer kan zowel in het Nederlands als in het Engels geïnterpreteerd worden.

Integer staat in het Nederlands voor een oprecht, fatsoenlijk, eerlijk en betrouwbaar persoon.

In het Engels (en Latijn) betekent het woord integer een 'gaaf geheel' - een heel getal- zonder decimalen.
Getallen geven verschillende waardes aan.

Binnen mijn artistieke onderzoeken houd ik mij bezig met het thema tijd in verhouding tot een persoonsidentiteit.

Ik laat mij o.a. inspireren door de kwantumfysica, het hermetisme, neutraal monisme, en de getallenleer van Pythagoras.

'' Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, zo in het universum, zo in de ziel...''The body consists of many different cells. Each cell has its own quality and function. I believe that a personality or an identity also consists of many different particles, and that these particles have their own quality or intelligence. The concentration of these particles makes a person to whom he or she is at that moment. I believe that the composition of the particles can change over time and that they can move to another place, outside of a body.

The word integer can be interpreted in both Dutch and English.
Integer in Dutch means an honest, decent and thrustworthy person. Integrity is a character trait. It says something about who you are.
In English (and Latin) integer means a whole, a number without decimals.
Numbers indicate different values.

Within my artistic researches, I’m working on the theme of time in relation to a person identity.
I am inspired by, among other things, quantum physics, the Hermetica, neutral monism, and the number theory of Phytagoras.


''AS ABOVE, SO BELOW, AS WITHIN, SO WITHOUT, AS THE UNIVERSE, SO THE SOUL…”


© 2019 Merel Jansen All rights reserved